නිකිණි පොහොය දින ශීල භාවනා වැඩසටහන (Nikini Fullmonedagens Program på Viharan)

Den söndagen 2016-08-14 kl. 0800 till 1600

Alla är hjärtligt välkomna !!!

Buddhistiska Vihara Föreningen

Buddha-metal-statue-black-background-HD-wallpaper-mobile

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s